Powstańców Śląskich 1

46-080 Chróścice

+48 77 469 53 34

sekretariat@szkolachroscice.pl

Godziny otwarcia

Kliknij tutaj

Rzecznik Praw Ucznia

rzecznik

 

Plan Pracy Rzecznika Praw Ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej  Marii Konopnickiej w Chróścicach na rok szkolny 2020/2021

 

 

L.p.

Plan działania

Termin

1.

Pełnienie dyżur rzecznika – gabinet nauczycieli wychowania fizycznego (przy sali gimnastycznej).
Każdy poniedziałek w godzinach: 15:10 – 15:55

2.

Współpraca z samorządem uczniowskim.
Cały rok szkolny

3.

Wyjaśnianie niezrozumiałych dla ucznia zapisów regulaminów szkolnych  oraz Konwencji Praw Dziecka.
W zależności od potrzeb

4.

Pełnienie funkcji mediatora w sporach pomiędzy uczniami oraz pomoc w wyjaśnianiu nieporozumień pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami.
W zależności od potrzeb

5.

Wszelkie działania na rzecz uczniów.
W zależności od potrzeb

 

Zadania i obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:

Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.
Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli m.in. poprzez informowanie
o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
Proponowanie nowych przepisów dotyczących ucznia.
Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.
Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną na koniec roku szkolnego.

Zakres działania Rzecznika:

Załatwienie indywidualnych skarg.
Sporządzenie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
Udzielanie porad dotyczących ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałającym wielu problemom szkolnym.
Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Misja Rzecznik:

Rozmawianie z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
Rozmawianie i zasięganie rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
Organizowanie konfrontacje wyjaśniające.
Uczestniczenie w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
Inicjowanie działań na rzecz upowszechnienia praw dziecka i ucznia w szkole.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu.
W dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
Podjęcie mediacji ze stronami.
Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.
Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Tryb postępowania w kwestiach spornych rodzic – nauczyciel:

Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.
Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.
Opracował:
Marcin Kondziela
Rzecznik Praw Ucznia
W PSP im. M. Konopnickiej w Chróścicach
 
Skip to content